Δώστε τη διεύθυνση και κάντε κλικ στην "Εμφάνιση".
Χρησιμοποιήστε μορφή όπως παρακάτω:
Δρόμος Αριθμός, Πόλη, Ελλάδα

Διεύθυνση:

Γεωγρ. μήκος
Γεωγρ. πλάτος